CPC – certyfikat kompetencji zawodowej

 

 CPC

Najbliższe terminy kursu CPC:

17.01.2020 – 24.01.2020

(9:00 – 17:00 / 18:00)

(7 dni szkoleniowych)

Egzamin państwowy: 25.01.2020
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 10.01.2020

Rekrutacja: (+48) 601 790 781


Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)

Kurs dotyczy osób które:

 • mają zamiar prowadzić działalność spedycyjną (wyrobienie licencji spedycyjnej
 • mają zamiar prowadzić działalność transportową w zakresie przewozu rzeczy lub osób (wyrobienie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku przewozów krajowych lub licencji transportowej w przypadku przewozów międzynarodowych)

Czas trwania kursu:

7 dni po 8 do 11 godz. dziennie + egzamin państwowy (zawsze w sobotę) przeprowadzany przez Komisję Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie – w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi

Kursantom zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym
 • materiały dydaktyczne związane z tematyką kursu i poszczególnymi zagadnieniami tematycznymi objętymi programem szkoleniowym  
 • próbne zadania problemowe i przykładowe testy egzaminacyjne przerabiane wraz z wykładowcą na zajęciach (są one najczęstszą przyczyną negatywnych wyników z egzaminu)
 • catering w postaci kawy, herbaty , słodyczy
 • miłą atmosferę i wysoki poziom przygotowania do egzaminu

Kto musi uzyskać certyfikat?

Certyfikat kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem. Do osób zarządzających przedsiębiorstwem należą osoby mające zasadniczy, decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zdolne do podejmowania prawnie skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

 • ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną),
 • podejmujące czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania transportu drogowego, a w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych przedsiębiorstwa, w tym, np. środków transportu, czy też upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.  

Kto nie musi ubiegać się o certyfikat?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Licencje muszą uzyskać jedynie przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transpotu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego,
 • z posiadania certyfikatu przewoźnika zwolnieni są także taksówkarze.

Do przewozów drogowych wykonywanych w/w pojazdami nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym lecz do przewozów drogowych wykonywanych:

 • w ramach powszechnych usług pocztowych,
 • w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • przez podmioty niebędące przedsiębiorcami – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych:

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jednym z kryterium jakościowych, jakie musi spełnić osoba ubiegajaca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego. Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:

 • międzynarodowy transport drogowy osób,
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat, należy złożyć (osobiście lub pocztą) następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o uzyskanie określonego rodzaju certyfikatu.

UWAGA: wniosek powinien być przysłany do Instytutu w wersji 1-kartkowej (do wypełnienia ręcznego wniosek powinien być dwustronicowy, ale na jednej kartce – zadrukowany obustronnie)