ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, ograniczenia skutków wypadku, a także wiadomości koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego i innych osób.


ADR  kurs  weekendowy:

 • ADR podstawowy: przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie

                                            Czas trwania kursu: 23.12.2016 oraz 27 do 29.12.2016 (4 dni robocze)

Egzamin państwowy: 29-12-2016

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 12-12-2016

 • ADR specjalistyczny:

                                            Czas trwania kursu: 00.00.0000

                     Egzamin państwowy: 00-00-0000

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 00-00-0000

 

Rekrutacja: (+48) 601 790 781

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 21 lat,

 • prawo jazdy kategorii B, C lub C+E,

 • zamiar uzyskania po raz pierwszy zaświadczenie ADR uprawniającego do przewozu towarów niebezpiecznych,

 • rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień,przedłużenie terminu ważności uprawnień.

Terminy ważności uprawnień:

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS

 • czas trwania kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas wynosi 24 godziny lekcyjne jedna pełna godzina (na każde dodatkowe 5 osób uczestniczących w kursie) przeznaczona na przeprowadzenie zajęć praktycznych (Ustawa z dnia 19.08.2012, Dz.U. 31.05.2012 roku poz. 619). Łączny czas trwania kursu podstawowego wraz z egzaminem państwowym – 4 dni

 • podstawowym warunkiem uzyskania zaświadczenia ADR o ukończeniu tego kursu jest zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym po kursie,

 • podstawowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7) wyłącznie pojazdami nie będącymi cysternami,

 • termin ważności uzyskanych uprawnień podstawowych wynosi 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia ADR.

Wymagane dokumenty:

Szkolenie można rozpocząć składając nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu następujące dokumenty:

 • zgłoszenie uczestnictwa,

 • kserokopię prawa jazdy,

 • kserokopię świadectwa kwalifikacji lub zaświadczenia o spełnieniu przez kierowce wymagań określonych ustawą dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym,

 • kserokopię ważnego (przed upływem terminu ważności) zaświadczenia ADR – dotyczy tylko uczestników kursów specjalistycznych oraz kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia ADR,

 • dowód uiszczenia opaty za kurs.Koszt kursu dokształcającego

Koszty kursu dokształcającego, w tym koszt egzaminu ponosi:

 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

 • podmiot wykonujący przewozy towarów niebezpiecznych – zatrudniony lub osobiście wykonujący działalność,

 • jednostka wojskowa – w przypadku szkolenia żołnierzy dla potrzeb wojska,

 • uczestnik kursu – w innych wypadkach.

Egzaminy

Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest osoba wyznaczona przez Marszałka województwa łódzkiego.

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS

Test egzaminacyjny zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut.

W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu. Przedłużenie terminu ważności zaświadczenia ADRW ciągu roku przed datą upływu terminu ważności zaświadczenia ADR, po ukończeniu przez kierowce kursu podstawowego przedłuża się termin ważności zaświadczenia ADR albo wydawane jest nowe zaświadczenie ADR na okres kolejnych 5 lat od poprzedniej daty upływu ważności tego zaświadczenia.

Nowy formularz zaświadczenia ADR wystawiany jest w przypadku:

 • braku możliwości dokonania stosownego wpisu na poprzednio wydanym zaświadczeniu,

 • przedłużenia terminu ważności zaświadczenia ADR z jednoczesnym ograniczeniem zakresu dotychczas posiadanych uprawnień.

 

*Pełny tekst Ustawy o ADR na podstronie "PRAWO" w zakładce USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011r.