Projekt EFS – „Branża transportowa czeka na Ciebie”.

Informujemy, iż w związku z dużą ilością osób zainteresowanych udziałem w projekcie Beneficjent zakończył wcześniej niż w regulaminie określono nabór do projektu na kurs kat. C, CE oraz D.

Projekt „Branża transportowa czeka na Ciebie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, X Oś priorytetowa: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Działanie: X.2 – Rozwój pracowników przedsiębiorstw.

Poddziałanie: X.2.2 – Wdrożenie programów typu outplacement.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności adaptacyjnych:

60 Uczestników Projektu (10 Kobiet/50 Mężczyzn) z terenu województwa łódzkiego przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez wdrożenie kompleksowego programu outplacement'owego w branży transportowo-logistycznej.

Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego, które uczą się/zamieszkują lub pracują na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Zgodnie z regulaminem konkursu grupę docelową stanowią osoby:

– które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
– przewidziane do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia lub zostały poinformowane o zamiarze pracodawcy o nieprzedłużeniu stosunku pracy),
– zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezpłatne formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

MODUŁ I:

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Kwalifikacja Wstępna,
 3. Prawo Jazdy kat. C,
 4. Prawo Jazdy kat. CE,
 5. Kurs obsługi Wózków Jezdniowych,
 6. Szkolenie Eco-driving,
 7. Pośrednictwo pracy.

MODUŁ II:

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Kwalifikacja Wstępna,
 3. Prawo Jazdy kat. D,
 4. Szkolenie Eco-driving,
 5. Pośrednictwo pracy.

MODUŁ III:

 1. Doradztwo zawodowe,
 2. Szkolenie otwarte,
 3. Pośrednictwo pracy.

Tematyka szkoleń w ramach szkoleń otwartych zostanie określona po przeprowadzeniu z Uczestnikiem Projektu doradztwa zawodowego i opracowaniu Indywidualnego Planu Działania.

Szkolenia będą odbywać się w weekendy i/lub w tygodniu.

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

PERSONEL ZARZĄDCZY PROJEKTU BIURO REALIZATORA PROJEKTU

Kierownik Projektu:
Dorota Sołtys

Beneficjent:
Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów
90-031 Łódź, ul. Tuwima 97
telefon: (42) 657 95 14, (42) 657 06 02

e-mail: przewoznicy5@mnc.pl
strona internetowa: www.przewoznicy.lodz.pl

Projekt ”Branża transportowa czeka na Ciebie”
Nr umowy: RPLD.10.02.02-10- B015/17

 


Dokumenty do pobrania:

Zapytania ofertowe:

Grupy szkoleniowe: