Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacje wstępne:

  • Kwalifikacja wstępna do kategorii C lub D prawa jazdy – 280 godzin szkoleniowych
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii C lub D prawa jazdy – 140 godzin szkoleniowych
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kategorii C lub D prawa jazdy – 70 godzin szkoleniowych
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kategorii C lub D prawa jazdy – 35 godzin szkoleniowych

Zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Art.39a.

1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

1) ukończyła:
a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;

3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;

6) ukończyła szkolenie okresowe.
1a. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

2. (uchylony).

3.Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;

3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;

6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

 

Art.39b.

1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje  od  co  najmniej  sześciu  miesięcy  i  przedstawi  zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca  obywatelem  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  mającazamiar  wykonywać  przewozy  na  rzecz  podmiotu  mającego  siedzibę  nanterytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) która  nie  ma  przeciwwskazań  zdrowotnych  i  psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego,  którym  zamierza  wykonywać  przewóz  drogowy,  w  zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E
2) D1, D1+E, D i D+E

3. Kwalifikacja  obejmuje  zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  oraz  testy kwalifikacyjne.

Art.39b2.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające  zakresowi  uzyskanej  kwalifikacji,  obowiązany  jest  odbyć odpowiednią  kwalifikację uzupełniającą   lub   kwalifikację   uzupełniającą przyśpieszoną.

Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.

Rekrutacja: (+48) 601 790 781