Licencja międzynarodowa

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).
 
Wymagane wnioski:  

R1; R2; R4 / O1; O2; O4
 
Wymagane dokumenty:

1. Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej; (wymagana forma: kserokopia – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

2. Oświadczenie (druk nr 1) potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich;

3. Kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:

 • pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec – oświadczenie(druk nr 2)
 • na podstawie umowy cywilno- prawnej – oświadczenie (druk nr 3)

Uwaga: W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego przez obywatela zagranicznego należy złożyć:

 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Zaświadczenie (Krajowy Rejestr Karny – wymagana forma – oryginał ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub oświadczenie R6/O6 oraz oświadczenie (druk nr 4) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej przedsiębiorstwem – w przypadku jeśli osobą zarządzającą nie jest przedsiębiorca.

Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:

Przy określaniu, czy przedsiębiorca spełnił ten wymóg, państwa członkowskie uwzględniają postępowanie przedsiębiorcy, jego zarządzających transportem oraz innych odpowiednich osób określonych przez dane państwo członkowskie. Każde odniesienie w niniejszym artykule do wyroków skazujących, sankcji lub naruszeń obejmuje wyroki skazujące, sankcje lub naruszenia samego przedsiębiorcy, jego zarządzających transportem oraz innych odpowiednich osób określonych przez dane państwo członkowskie.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:

 • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
 • gwarancja bankowa,
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:

„W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Do celów niniejszego rozporządzenia wartość EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11. (1).2.

W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.3.

Sprawdzeniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz gwarancja, o której mowa w ust. 2, jednostki gospodarczej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim, w którym został złożony wniosek o zezwolenie, a nie innej jednostki posiadającej siedzibę w innym państwie członkowskim”.

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

9000 euro – na pierwszy pojazd,
5000 euro – na każdy następny pojazd.

W roku 2012 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3815

6. kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:

 • w przypadku własności pojazdów – kopie dowodów rejestracyjnych;
 • w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), np.:
 • umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,
 • umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
 • umowa użyczenia,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt,

UWAGA! Wypełniając wniosek prosimy o wpisanie danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji (o ile różni się od adresu siedziby przedsiębiorcy).

Jednocześnie przypominamy, że warunki wymienione w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) numer 1071/2009 powinny być spełnione przez przedsiębiorcę przez okres na jaki została udzielona licencja.

Artykuł 3

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:
a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
b) cieszyć się dobrą reputacją;
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe.
 

Opłaty

PRZEWÓZ RZECZY
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:
na 5 lat: 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji;
na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji;
Opłaty za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej:
na 5 lat: 40 zł;
 
PRZEWÓZ OSÓB (autobus/autokar)

Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:
na 5 lat: 3600 zł (licencja) + 396 zł za każdy wypis z licencji;
na 10 lat: 7200 zł (licencja) + 792 zł za każdy wypis z licencji;
Opłaty za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej:
na 5 lat: 36 zł;
 Wpłaty należy dokonać na konto NBP, nr: 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Opłata skarbowa:
Wnioski – zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;
Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł. – opłatę należy wnie¶ć na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów – CITI Bank Handlowy nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

 

Informacje dodatkowe:

UWAGA! Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że: dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza, ewentualnie przez upoważnionego pracownika Organu na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dokumentów; wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił licencji – art. 14, ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami); zgodnie z art. 15, ust. 3, pkt. 1 – "Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83" (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przypominamy o obowiązkowym dołączaniu do wniosków kserokopii dowodów wpłaty za ich realizacje – wysokość opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).

Rekrutacja: (+48) 601 790 781