Szkolenie okresowe

Stowarzyszenie spełniło wymagania wynikające z Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy Prawoo rucu drogowym i uzyskało zaświadczenie nr 003Ł z dnia 29 stycznia 2009 roku o wpisie do rejestru przedsiębiorstw prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.

Szkoleniu podlega każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy osób i rzeczy w zakresie prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E.

Wymagania te bezwzględnie dotyczą kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • D1, D1+E oraz D, D+E – po 10.09.2008 roku

 • C1, C1+E oraz C, C+E – po 10.09.2009 roku

W okresie przejściowym, dla kierowców posiadających prawa jazdy przed w/w datami, wprawadzono harmonogram umożliwiający stopniowe spełnianie nowych wymagań.

Harmonogram:

Kierowcy wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy zgodnie z terminami przedstawionymi w tabeli:

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:

prawa jazdy kategorii D1 lub D

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:

Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D

Do 31 grudnia 1980 r.

10 września 2009 r.

1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1990 r.

10 września 2010 r.

1 stycznia 1991 r. – 31 grudnia 2000 r.

10 września 2011 r.

1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r.

10 września 2012 r.

1 stycznia 2006 r. – 10 września 2008 r.

10 września 2013 r.

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień wzakresie:

prawa jazdy kategorii C1 lub C.

Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:

Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.

Do 31 grudnia 1980 r.

10 września 2010 r.

1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1995 r.

10 września 2011 r.

1 stycznia 1996 r. – 31 grudnia 2000 r.

10 września 2012 r.

1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013 r.

1 stycznia 2006 r. – 10 września 2009 r.

10 września 2014 r.


 • Kierowca, który nie posiada kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskał po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii C lub D w/w terminach, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.

 • Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.

 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.

Program szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39B1 Ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują szkolenie w zakresie:

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa przez kierowców,

 • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

 • umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

Kształcenie zawodowe kierowców w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Program jednego szkolenia okresowego obejmuje 5 modułów w tym 3 obowiązkowe oraz 2 uzupełniające. Jeden moduł trwa 7 godzin.

Obecnie realizujemy następujące moduły:

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,

2. Stosowanie przepisów,

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,

4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego,

5. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem.

Na Państwa życzenie istnieje możliwość zamiany 4 i 5 modułu na jeden z poniższych:

 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym,

 • Wizerunek firmy – obsługa klientów,

 • Pierwsza pomoc,

 • Ergonomia dla kierowców,

 • Krajowy przewóz drogowy,

 • Mocowanie ładunków.

Szkolenia okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Uwaga! Wszyscy kierowcy zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawo jazdy. Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego i nie uzyska odpowiedniego wpisu w prawo jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.

Informacji udziela i przyjmuje zapisy biuro Stowarzyszenia tel.: (42) 657 06 02

Rekrutacja: (+48) 601 790 781